پایگاه موقت امداد و نجات آزاد راه شهید کاظمی ثابت می شود