الله کرم: الگوی مقاومت با الهام از انقلاب اسلامی در جهان در حال گسترش است