نفت حریفی سرسخت برای تراکتورسازی / برابری اعداد در بازی تیم‌های تراکتورسازی با نفت تهران