پروتکلي فراتر از آنچه آژانس با بقيه کشورها اجرا مي‌کند، مد نظر نيست