امام جمعه شاهرود: هدف از بزرگداشت یاد شهدا زنده کردن راه آنان است