فرماندار: دو پروژه بزرگ خدماتی مهران با 42 میلیارد ریال اعتبار در دست اجرا است