برانکو: بازیکنانم با قلبی بزرگ و قرمز کم تجربگی را جبران می‌کنند