با حذف هاشمی، توازن قوا در جمهوری اسلامی به هم می خورد