مدیرعامل مس کرمان: اسناد ارسال شده به فدراسیون چگونه در اختیار درودگر قرار گرفته است