نماینده مهریز خواستار توجه بیشتر به صنعت گردشگری شد