برگزاری همایش سراسری دبیران شوراهای صنفی دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور