تجلیل از استاد نگارگری کردستان/جای خالی متولیان فرهنگ وهنر استان