حضرت آیت الله شبیری زنجانی تشریح کرد: حکم عقد فضولی ...