وزارت نفت قدم جدی برای حمایت از سازندگان داخلی برنداشته است