از عمل جراحی صالحی تا امضا تفاهم نامه وزارت علوم و بهداشت در زمینه ایدز