مناطق محروم در بودجه امسال حدود 63 هزار میلیارد ریال بودجه دارد