شاهنامه خوانی سفیران صلح ودوستی ایران درجمع کودکان سرطانی تاجیکستان