هفته پرخبر حوزه ICT: از ادغام تا برکناری و تحقیق و تفحص