ایران کمکهای خود به یمن را تحت نظارت سازمان ملل ارائه کند