روسیه به جمع خریداران خاویار ایران پیوست/ خاویار صادراتی کیلویی 6 میلیون تومان