پاکستان حمله تروریستی به هتلی در کابل را محکوم کرد