از هر 500 تولد، یک نوزاد دارای بیماری پلی داکتیلی است