قرائتی در جمع اساتید حوزوی:سوز مهجوریت قرآن بیشتر از مظلومیت اهل بیت (ع) است