خواص گل هميشه بهار؛ براي معالجه گزيدگي زنبور و عقرب