آموزش‌هایی که 127 میلیون چشم بادامی‌ ژاپنی در مواقع بحران‌ها فرا می‌گیرند