سراج: تیم ایرانی از نیاز مبرم آمریکا به مذاکره بهره‌گیری کند