معنی ندارد کشورهای عربی به دنبال برنامه هسته‌ای مشابه برنامه ایران باشند