بازدید رایگان از موزه ملی ملک به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی