«نکبت»؛ روز تشکیل رژیم جعلی صهیونیستی و آوارگی ۱۸ هزار فلسطینی