پنجمین کنگره تخصصی ملی فاطمه شناسی( بضعه الرسول) برگزار شد