اوباما: با کشورهای خلیج فارس برای مقابله با هرگونه تهاجم می مانیم