افزایش اجاره بها ناشی از تورم مستتر در نرخ سود تسهیلات بانکی است