توافق هسته ای با ایران، بخشی از منافع امنیتی مشترک ماست