بیانیه آمریکا و کشورهای عربی: توافق هسته ای به مصالح امنیتی مشترک خدمت می کند