تاسف وزیر بهداشت از دختر بچه‌های روستایی که هیچ دندانی ندارند