غیرت دینی مردی از دیار شیخ اعظم/دین مردم را به سود کنسرت ها نفروشید!