ترقی: هدف عربستان از آتش‌بس نمایشی فروکش کردن اعتراضات مردمی علیه آنها است