«کشتی نجات» راهگشای ده‌ها کشتی برای کمک رسانی خواهد بود