عملیات اجرایی 20واحد خدمات گردشگری لرستان به دلیل نبود اعتبار متوقف شده است