سوال روز/ چرا موتومبا 34 روز پس از آخرین مهلت فیفا،آی تی سی گرفته است؟