رمان «دوست» به روزهای پایانی نمایشگاه کتاب تهران رسید