طرح‌های گرافیکی روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی / طرح : سجاد علیپور