۱۱۰ مدرسه با یک دانش آموز و معلم در سیستان و بلوچستان وجود دارد