روایت عملیات در حاج عمران: وقتی 150 نفر رفتند و 15 نفر برگشتند