نوبخت:در تدوین برنامه ششم میزان اثرگذاری مذاکرات هسته ای مد نظر است