مبدع شاهکار «ما می‌توانیم» هرگز نمی‌میرد/ بسیجی گمنام امام خامنه‌ای در مثبت چند هزار متر!