ضریب اشغال تخت بیمارستانی در چهارمحال و بختیاری 170 درصد است