نوبخت: شرکتهای دولتی برای رونق اقتصادی 500 میلیاردریال سرمایه گذاری می کنند