بیانیه وزارت امور خارجه به مناسبت روز «نکبت فلسطینی»