انصاری در مراسم چهلم همسر مرحوم آیت الله خاتمی: بیت امام (س)، بیت آیت اللّه خاتمی و بیت شهید آیت الله ص